خدمات ما

پروژه های اجرایی

خدمات دسترسی به کلیه نقاط غیر قابل دسترسی یا دسترسی دشوار جهت اجرای طیف وسعی از فعالیت های تعمیراتی و نصب

خدمات آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی دسترسی با طناب (ایراتا) در سه سطح بصورت بین المللی و سایر دوره های تخصصی در مراکز آموزشی بین اللمللی و محل کار

مشاوره و فروش

ارایه خدمات مشاوره و ارایه پروپزال های اجرایی جهت تسریع انجام پروژهای صنعتی، مدیریت سقوط و فروش تجهیزات تخصصی کار در ارتفاع، عمق و حفاظت در برابر سقوط

مشتریان ما