دسترسی فنی با طناب و ERT

پرسنل متخصص کار با طناب و دیگر پرسنل متخصص خدمات دسترسی با طناب ، راه حل های مناسب را جهت تسهیل و تسریع فرایندهای دسترسی و انجام کار جهت حفظ سرمایه سازمان، اعتبار و نیاز به کمترین زمان های خاموشی تاسیسات ارایه می دهند. کلیه خدمات دسترسی به منظور انجام فعالیت های تعمیراتی مکانیکال، الکتریکال، ابزار دقیقی، خدمات عمومی و … که به طرق دیگر یا امکان پذیر نبوده یا بسیار زمانبر و هزینه بر است با استفاده از روش های دسترسی با طناب با بهترین کیفیت، ضریب ایمنی بالا و حداقل زمان قابلیت اجرا را دارد. برپایی و برچیدن سیستم های دسترسی با طناب، تنها چند دقیقه زمان بر بوده و فرایند انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری، نصب و… را سرعت می بخشد. انعطاف پذیر بودن این روشها به شکلی است که اجازه شروع کارها و توقف آنها را به دلایل مختلف در کوتاه زمان ممکن فراهم می سازد. شیوه انجام کار با استفاده از این روش نه تنها صرفه اقتصادی در هزینه تمام شده نهایی و افزایش سرعت انجام کار را ایجاد می نماید بلکه هیچگونه اختلال ، آسیب یا توقفی در فرایند های جاری نخواهد داشت.