خدمات مربوط به فضای بسته با دسترسی محدود و بسته

کار با طناب یکی از ایمن ترین روش های کار در ارتفاع می باشد. زمانی که کار در یک فضای محصور با دسترسی محدود صورت می پذیرد کار با طناب ریسک ها را کاهش داده و در عین حال درصد قابل قبولی از ایمنی و کارایی را ارائه می دهد. این شرکت دارای تکنسین های با تجربه وآموزش دیده ایی دراین زمینه بوده که نسبت به فعالیت در فضاهای بسته آموزش دیده و آگاهی کامل نسبت به خطرات موجود (کمبود اکسیژن – عدم استفاده از انواع ماسک ها و دستگاه های هوارسان – عدم تهویه مناسب – برق گرفتگی – عدم اخذ مجوز ورود به فضای بسته و …) را دارا می باشند. علاوه بر موارد ذکر شده این تکنسین ها اشراف کامل نسبت به تکنیک های نجات در فضاهای بسته را داشته همچنین پرسنل وتکنسین ها جهت انجام فعالیت ها و پروژه های مربوط به فضاها محصور با دسترسی محدود صلاحیت لازم را دارا بوده و توانایی ارایه روش های ایمن انجام کار، ارزیابی ریسک و تهیه طرح نجات اختصاصی را می باشند.