تصاویر دوره های دسترسی با طناب

 

دوره دسترسی با طناب ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

دوره دسترسی با طناب ‍۱۳ بهمن ۱۳۹۹

دوره دسترسی با طناب ۲۲ دی ۱۳۹۹

دوره دسترسی با طناب ‍۱۵ دی ۱۳۹۹

دوره دسترسی با طناب ۲۴ آذر ۱۳۹۹

دوره دسترسی با طناب ۱۷ آذر ۱۳۹۹

دوره دسترسی با طناب ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

دوره دسترسی با طناب ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

دوره دسترسی با طناب ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

دوره دسترسی با طناب ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

دوره دسترسی با طناب ۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره دسترسی با طناب ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

دوره دسترسی با طناب ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

دوره دسترسی با طناب ۲۸ دی ۱۳۹۸

دوره دسترسی با طناب ۲۵ دی ۱۳۹۹

دوره دسترسی با طناب ۱۴ دی ۱۳۹۸

دوره دسترسی با طناب ۲۳ آذر ۱۳۹۸